سؤال45: شیعه معتقدند اغلب صحابه به جز تعداد بسیار اندکی، منافق و کافر بوده اند.

پاسخ:
این سؤال، تکرار سؤال 22 است. در آنجا یادآور شدیم که صحیح بخاری و دیگر نویسندگان صحیح بالأخص جامع الاصول ابن اثیر که همه صحاح و سنن در یک جا گردآورده در ضمن 10 حدیث، یادآور ارتداد بسیاری از صحابه هستند. و نجات یافتگان را بسیار کم می دانند و به تعبیر آنان «همل النعم». پاسخ شما درباره این احادیث چیست؟ پاسخ ماهم درباره احادیث شیعه همان است.