سؤال41: شیعه به گروه های امامیه، اسماعیلیه، نصیریه و زیدیه و دروز تقسیم می شود. کسی بخواهد شیعه شود، کدام یک را باید انتخاب کند؟

پاسخ:
فرض کنید کسی می خواهد با خواندن این سؤالات شما، مذهب سنی را انتخاب کند، سنی ها به ده گروه و فرقه تقسیم می شوند. اهل حدیث، سلفی ها، اشاعره، معتزله، ماتریدیه، ظاهریه و ...
کدام یک را باید انتخاب کند و در مذاهب فقهی مذاهبی به نام حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی هست، کدام یک را برگزیند؟
هر چه پاسخ دادید، پاسخ ما هم هست، ولی برای این که او را با حقیقت آشنا سازیم می گوییم: ‌هرکس که می خواهد شیعه بشود، باید با مطالعه کتابهای این فرق، حق را پیدا کند، بالأخره این فرق مشترکاتی دارند، و متمیزاتی. در مشترکات سخنی نیست، دربارۀ مسائل اختلافی آنها باید تحقیق کند و پیروی نسنجیده در عقاید جایز نیست.