سؤال39: از امام صادق نقل می کنند: هر کس نام مهدی را ببرد کافر است.در حالیکه امام عسکری گفت: نام فرزندم: م ح م د است.

سؤال39
از امام صادق نقل می کنند: هر کس نام مهدی را ببرد کافر است. و از امام عسکری نقل می کنند که او به مادر حضرت مهدی گفت: به همین زودی فرزندی پیدا می کنی و نام او را «م - ح - م - د» می گذاری.
پاسخ
بنا به روایت دوم، حضرت عسکری، مادر آن حضرت را از نام فرزندش آگاه ساخته بود، ولی این، یک جریان خصوصی بود، ولی در عین حال از زمان حضرت امام صادق به بعد از بردن نام آن حضرت جلوگیری می شد، امام عسگری فرمود:‌ اگر نام او را ببرید، راز او را آشکار ساخته اید و اگر این کار را بکنید، او را نشان داده اید، و اگر از جای او آگاه شوند، بر او دست می یابند.(1)
بنابراین اگر امام صادق می فرماید: «کسی جز کافران نام او را نمی برد». مقصود از این حدیث آن است که هرکس نام او را در این شرایط حساس که خلافت عباسی به دنبال او هستند، ببرد می خواهد از این طریق به او صدمه ای برساند، بنابراین دو روایت یاد شده با هم منافاتی ندارند. اصولاً آگاهی پدر و مادر از نام با نهی دیگران از بردن نام هیچ تعارضی ندارد.
پی نوشت ها:
1. اصول کافی، ج1، ص333.