سؤال38: می گوید شیعه معتقدند که ائمه در پهلوی مادرانشان هستند و از ران راست متولد می شوند.(1)

پاسخ:
نخستین دروغ در این سؤال این است که می گوید: «شیعه معتقدند...» در حالی که این جزء اعتقادات شیعه نیست، جز این که در کتابی چنین خبری وارد شده است. و در کتاب اثبات الوصیه مسعودی در صفحه ای که او آدرس داده است، جز این جمله چیزی نیست: «و کانت ولادته علی صفة ولادة آبائه و نشأ منشأهم».
«ولادت امام رضا به سان ولادت نیاکان او بود و رشد و پرورش او نیز مانند آنها بود» و مقصود از این جمله این است که او در محیط پاک و روحانی و نورانی پرورش یافت، چنانکه پدران بزرگوار او نیز در چنین محیطی پرورش یافتند.
فرض کنیم چنین جمله ای در آن کتاب هست، ولی هر چه که در کتابها آمده، عقیدۀ شیعه نیست، عقیدۀ شیعه بر کتاب خدا و سنت قطعی پیامبر و روایات متواتر از ائمه استوار است نه یک روایت ناشناخته.
گردآورندۀ این پرسش ها ما را با مبانی خود مقایسه می کند. پایه گذاران مذاهب او کسانی هستند که خبر واحد را در عقاید حجت می دانند، در حالی که شیعه، به شدت آن را نفی می کند.
پی نوشت ها:
1. اثبات الوصیه مسعودیه، ص 196.