سؤال37: چرا وقتی مهدی(عج) ظهور می کند، با یهودیان و مسیحیان از در صلح و آشتی در می آید و عربها و قریش را به قتل می رساند؟

پاسخ
سؤالی را که مطرح کرده است، تهمتی بیش نیست. حضرت مهدی نه با تمام یهودیان از در صلح وارد می شود و نه همۀ اعراب و قریش را می کشد. حضرت مهدی یک حکومت جهانی تشکیل می دهد که بر پایۀ عدل و قسط استوار می باشد و اسلام واقعی که جد بزرگوارش آورده و با مرور زمان وصله ها به آن چسبیده و اختلافها، چهرۀ آن را پوشانده، به وسیلۀ او تجدید حیات می کند.
در این هنگام گروهی از پاک سرشتان یهود و نصاری به وی گرویده و گروهی از عربها و به ظاهر مسلمانان با او از در مخالفت وارد می شوند. آنگاه با آن گروه نخست از در صلح در می آید، و با گروه دوم جهاد می کند.
درست ظهور او به سان ظهور پیامبر اسلام است که برخی بستگانش با او از در مخالفت وارد شدند ولی برخی از یهود و نصاری به وی گرویدند.
مسأله، یک مسألۀ کلی نیست، نه در طرف اهل کتاب و نه در طرف عرب و قریش، و اگر کسی مجموع روایات وارد شده را مطالعه کند، برای او روشن می شود که جریان، یک جریان طبیعی است. چه با خواصی که منافعشان به خطر می افتد، با او از در مخالفت وارد می ¬شوند و چه بسا دورافتادگان که به هر دلیلی توفیق الهی شامل حال آنان می شود، به او می گروند. ابوسفیان و ابوجهل و ابولهب و حکم بن عاص از بستگان پیامبر با او جنگیدند ولی صهیب رومی و بلال حبشی و سلمان فارسی از مخلصان آن حضرت گشتند.