سؤال35: عمر بن خطاب وقتی برای تحویل گرفتن کلیدهای بیت المقدس می رود، علی را به عنوان جانشین خود در مدینه مقرر می نماید.

پاسخ:
آنچه که از کتاب یاد شده نقل کرده، راوی آن «سیف بن عمر» از کذّابان و جعّالان تاریخ است و همۀ نویسندگان رجال، او را تضعیف کرده اند. چگونه با چنین سند باطل، بر مدعای خود، استدلال می-کند؟!(2)
پی نوشت ها:
1. البدایه و النهایه، ج 7، ص 57.
2. تهذیب التهذیب، نگارش ابن حجر عسقلانی، ج4، شماره 506.