سؤال31: علی مرد شجاعی بود، اگر با خلافت خلفا موافق نبود، چرا به غصب خلافت اعتراض نکرد و با آنان نجنگید؟ و چرا با آنان بیعت کرد؟

پاسخ:
این سؤال نوعی تکرار سؤال شماره دوم و پنجم است و در آنجا گفته شد که علی بیعت نکرد ولی به خاطر حفظ اسلام و ارشاد خلفا همکاری کرد و مورد مشورت آنان قرار گرفت و خود فرمود که من حفظ اسلام و نیز حفظ وحدت مسلمانان را بالاتر از آن می دانم که خلافت از دست من گرفته نشود.
در نامه ای به ابی موسی اشعری نوشت: هیچ کس به اندازه من علاقه به وجود الفت میان مسلمانان نیست.(1)
و امّا چرا انتقاد نکرد، گفتیم که کراراً انتقاد کرده و با حدیث غدیر بر خلاف خود احتجاج کرده ولی او اهل دنیا نبود که به خاطر مقام و منصب، هر چند بر حق باشد، همۀ پل ها را خراب کند و جامعه را به تفرقه دچار کند یا اصل اسلام را متزلزل سازد.
پی نوشت ها:
1. نهج البلاغه، بخش نامه ها، شماره 78.