سؤال30 : ابوبکر با مرتدان جنگید ولی شیعه می گوید علی برای مرتد نشدن مردم قرآنی را که پیامبر بر او املا کرده بود، بیرون نیاورد.

سؤال30
ابوبکر با مرتدان جنگید ولی شیعه می گوید علی از ترس این که مردم مرتد نشوند قرآنی را که پیامبر بر او املا کرده بود، بیرون نیاورد.
پاسخ
دو ادعا در اینجا مطرح شده است و برای هیچ کدام مدرکی ارائه نشده است.
اوّلاً: ابوبکر با مرتدان نجنگید، بلکه جنگ او با کسانی بود که از پرداخت زکات خودداری کرده بودند، و علّت خودداری این بود که ما خلیفۀ برگزیده گروهی از مهاجرین و انصار را به رسمیت نمی شناسیم. البته این جنگ ها در تاریخ به نام نبرد با مرتدان معروف شده است و تلاش شده آیه 54 سوره مائده را ناظر به آن بدانند، در حالی که به قول طبری شأن نزول آیه، ارتباطی به مسأله زمان ابوبکر ندارد(1)، ولی در حقیقت جنگ با گروهی بود که به هر علتی از پرداخت زکات خودداری کردند و هرگز اصلی از اصول اسلام را منکر نشده بودند.
ثانیاً: کدام شیعه گفته است که علی قرآنی را که پیامبر برای او املا کرده بود، برای این که مردم مرتد نشوند بیرون نیاورد؟ اتفاقاً علی قرآنی را که پس از پیامبر طبق ترتیب نزول جمع کرده بود، ارائه کرد، وقتی استقبال نکردند، او هم آن را نزد خود محفوظ نگه داشت. گردآورندۀ این پرسش ها اگر هم اهل دانش بود، هرگز این سخن را نمی گفت. کیفیت قرآن علی در کتاب تاریخ یعقوبی و مصابیح الانوار به طور مفصل آمده است. هیچ تفاوتی با این قرآن جز در تقدیم و تأخیر سوره ها ندارد.(2)
پی نوشت ها:
1. تفسیر طبری: 4/285-286.
2. تاریخ یعقوبی: ج2/135، چاپ بیروت، دار صادر، طبقات کبری: 2/338، الاستیعاب، بخش سوم، ص 976 و عبدالکریم اشعری شهرستانی در کتاب «مصابیح الانوار» 1/125 در مورد قرآن امام سخن گفته است.