سؤال29 : در فقه شیعه زنان از زمین ارث نمی برند، پس چرا فاطمه مطالبۀ فدک را کرد که زمین بود؟

پاسخ:
اوّلاً:‌ آنچه اتفاق علمای شیعه است این است که فقط از زمین خانۀ مسکونی شوهر ارث نمی برند، نه از خانه و املاک دیگر پدر و سایر بستگان.
چقدر این سؤال کننده در اشتباه است! تصور کرده که زن مطلقاً از زمین ارث نمی برد حتی زمین های موروثی از پدر و مادر.
ثانیاً:‌ خصوص فدک، ارث نبود، فدک نحله بود، پیامبر گرامی این قسمت از سرزمین ها که به وسیلۀ صلح به دست آمده و به یک معنی انفال بودند به دختر خود بخشیده بود، آن هم به دستور خدا بود که فرمود: « وآت ذی القربی حقّه»(اسراء/26)