سؤال28 : نصب امام برای این است که ظلم و شر برچیده شود، ولی با خلافت علی و یا فرزندان او ظلم برچیده نشده است.

پاسخ:
اوّلاً:‌ خدا تمام پیامبران را برای چنین هدفی برانگیخته است، چنان که می فرماید
«لقد أرسلنا رسلنا بالبیّنات و أنزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط»(حدید/25).
« ما پیامبران را با دلایل همراه با کتاب برانگیختیم تا مردم، عدالت را بر پا دارند».
اکنون سؤال می شود: ‌یا این هدف عملی شد؟ و جور و ستم از جهان برچیده گشت؟ شما درباره پیامبران چه پاسخی دارید، همان پاسخ ما درباره نصب امام معصوم است.
هدف از نصب امام معصوم از جانب خدا در مقابل مکتب دیگر که گزینش امام غیر معصوم از طرف خدا را تجویز می کند، این است که امام علاوه بر گسترش عدالت، همۀ وظایف پیامبر را جز پذیرش وحی، ادامه دهد، یعنی حکم حوادث نوظهور را بیان کند، شبهات معاندان برطرف کند، و در حد امکان، احکام نورانی الهی را اجرا کند. و در هر حال نصب امام از طرف خدا، حجت را بر تمام مردم تمام می-کند، و جای عذری بر کسی باقی نمی گذارد.
امیر مؤمنان علی بن ابی طالب روزی که بر اریکه قدرت نشسته به تمام این وظایف عمل کرد.
در پایان یادآور می شویم کدام یک از این دو طرح می تواند امت را به کمال برساند؟
1.نصب امام معصوم از جانب پروردگار جهان به وسیلۀ پیامبران که از خطا و گناه و زراندوزی و قبیله گرایی منزه و پاک باشد؟
گزینش یکی از افراد عادی برای چنین منصب مهم که هیچ نوع تضمینی برای عدم لغزش او وجود ندارد