سؤال24 : چرا در مدتی که پیامبر بیمار بود، حتی در یک نماز، علی پیشنماز مردم نشد؟ زیرا امامت صغری دلیلی بر امامت کبری است؟

پاسخ:
گردآورندۀ سؤال ها واقعاً از نظر فکر و اندیشه کودکی بیش نیست، به شهادت این که می گوید: اگر کسی به اذن پیامبر پیشنماز شد، این دلیل بر امامت کبری و رهبری جامعه به وسیلۀ اوست. در کجای دنیا اگر کسی به سمت پایینی منصوب شد، دلیل بر شایستگی او برای بالاترین ستمهاست؟ ابوبکر خواه امامت نماز را در دوران بیماری پیامبر بر عهده گرفته باشد یا نه، یا به دستور پیامبر بوده یا نه چنین عملی گواه بر هیچ منصبی از مناصب ولایت و خلافت نیست.
شگفت اینجاست که در اینجا عدم امامت علی را در نماز جماعت دلیل بر عدم خلافت و ولایت او می گیرد، ولی باید به خاطر بسپارد که اگر چنین ولایتی دلیل بر خلافت است، امیر مؤمنان بالاتر از این را در غزوۀ تبوک بر عهده گرفت، زیرا در مدینه چهار ماه تمام، تمام وظایف پیامبر که یکی از آنها امامت نماز بود بر عهدۀ او بود و لذا به او گفت: «أنت منّی بمنزلة هارون من موسی».
شگفتا اشخاص متعددی در غیاب پیامبر امامت در نماز را به عهده گرفتند که بیشترین مورد آن از «ابن ام مکتون» بوده است ولی هرگز احدی عمل او را دلیل بر شایستگی او برای امامت نداشته است.
در پایان یادآور می شویم هرگز دلیلی بر عدم امامت جماعت حضرت علی در دوران بیماری پیامبر وجود ندارد.