سؤال23 : چرا امامت در اولاد حسین بن علی ادامه یافت نه در فرزندان حسن بن علی.

پاسخ
حضرت ابراهیم دارای دو فرزند به نام های اسماعیل و اسحاق بود، چرا نبوت تا عصر رسول خدا در نسل اسحاق استمرار یافت نه در نسل حضرت اسماعیل؟
حضرت یعقوب، 12 فرزند داشت، و رشتۀ نبوت در نسل یکی از آنها استمرار یافت حتی «بنیامین» که برادر تنی یوسف بود، از این منقبت محروم گشت.
پاسخ اینها را خدا در یک کلمه بیان کرده است: «الله اعلم حیث یجعل رسالته».(انعام/124)