سؤال22 : شیعه می گوید صحابۀ پیامبر بعد از رحلت او مرتد شده اند؟

پاسخ:
گردآورندۀ سؤال هیچ نوع آگاهی از مکتب خود ندارد. تو گویی نظر او فقط این بوده که مطالب را جمع کند، ولی غافل از آن که اهل سنت طبق روایات صحیحین، برخی از صحابه را پس از رحلت رسول خدا مرتد می دانند. بخاری در صحیح خود نقل می کند:
پیامبر فرمود: من پیشگام شما به سوی حوض کوثر هستم.
هر کس بدانجا بیاید از آن می نوشد و هر کس بنوشد هیچگاه تشنه نمی شود، آنگاه گروهی به نزد من آیند من آنها را می شناسم و آنها نیز مرا می شناسند، سپس آنان را از من جدا می کنند، من می گویم: اینان از من هستند، به من می گویند: تو نمی دانی بعد از رحلت تو چه کارهایی انجام داده اند؟ آنگاه می گویم: کسانی را که دین مرا دگرگون ساختند، از من دور کنید!(1)
بخاری و مسلم هر دو نقل کرده اند: روز قیامت، گروهی از اصحاب من بر من وارد می شوند. آنان را از حوض دور می کنند، من می گویم خدایا آنان اصحاب من هستند، به من گفته می شود، تو نمی دانی بعد از تو چه بدعت هایی در دین پدید آوردند، آنها مرتد شده اند و به حال پیش از اسلام بازگشته اند.(2)
در این مورد، فزون از 10 حدیث صحیح از پیامبر نقل شده و همگی حاکی از ارتداد گروهی از صحابه است.(3)
آیا شیعه صحابه را تکفیر می کند یا مؤلفان این کتاب ها؟
شیعه هرگز صحابه را تکفیر نکرده، زیرا گروهی عظیمی از آنان بر بیعت امام علی باقی مانده و پیشگامان تشیع بودند و گروه زیادی از صحابه برای ما شناخته نیستند، و ما دربارۀ آنان جز خیر گمانی نمی بریم، و گروهی بیعتی را که با امام داشتند، شکستند و اینها از نظر شیعه پیمان شکنان هستند که در اسلام حکمشان روشن است.
پی نوشت ها:
1. - صحیح بخاری، ج 9، کتاب الفتن، ص 46.
2 و3. جامع الاصول، نگارش ابن اثیر، ج 11، کتاب حوض، ص 12، شماره 7972. و در پیش گفتار برخی از روایات نقل شد