سؤال3: علی بن أبی طالب نام خلفا را روی فرزندان خود نهاده است.

پاسخ:
باید توجه نمود که اسامی خلفای سه گانه، اسامی مخصوص این سه نفر نبود، بلکه این اسامی قبل از اسلام و بعد از اسلام در میان عرب شایع و گسترده بود. این نام گذاری هرگز دلیل بر علاقه به مقام خلافت و اداره کنندگان آن نیست. در ایران ما شاه به نام «محمدرضا» منفورترین انسان بود، ولی در عین حال،‌ این مانع از آن نبود که اسم محمدرضا از نامهای رایج و محبوب میان مردم باشد، شما می توانید با مراجعه به کتابهای رجالی مانند الاستیعاب نگارش ابن عبدالبرّ، اسد الغابه، نگارش ابن اثیر، اسامی صحابهای که به نامهای ابیبکر یا عمر و عثمان بودند ملاحظه فرمایید.
ما در این جا، تنها به یک کتاب به نام «اسدالغابه فی معرفه الصحابه» بسنده میکنیم و از کسانی نام میبریم که نام آنان «عمر» بود.
1.عمر الاسلمی، 2. عمر ال جمعی، 3. عمر بن الحکم، 4. عمر بن سالم الخزاعی، 5. عمر بن سراقه، 6. عمر بن سعد الانماری، 7. عمر بن سعد السلمی، 8. عمر بن سفیان، 9. عمر بن ابی سلمه، 10. عمر بن عامر السلمی، 11. عمر بن عبیدالله، 12. عمر بن عکرمه، 13. عمر بن عمرو اللیثی، 14. عمر بن عمیر، 15. عمر بن عوف، 16. عمر بن غزیهف 17. عمر بن لاحق، 18. عمر بن مالک بن عقبه، 19. عمر بن مالک الانصاری، 20. عمر بن معاویه الغاضری، 21. عمر بن یزید، 22. عمر بن الیمانی.
اینها تنها کسانی هستند که ابن اثیر از آنها نام برده است، و اگر تابعان را که نامشان عمر بوده بر آنها اضافه شود، تصدیق خواهید فرمود که این اسم و اسماء دیگر خلفا از اسامی معروف بین عرب جاهلی و اسلامی بوده و هرگز از شنیدن این نام، کسی تداعی نمیکرد. افزون بر این، وجه دیگری نیز در این نامگذاری بود که در پاسخ سؤال ششم خواهد آمد.
بنابراین، نمیتوان با یک اسمگذاری همه آنچه که در تاریخ از ظلم و ستم بر اهل بیت آمده است انکار نمود.
گذشته بر این اگر شرایط خفقان و تاریک و وحشت و فشار را بر شیعیان در آن روزگار در نظر آوریم خواهیم دید ائمه معصوم از اهل بیت برای نجات شیعیان ناگزیر دست به اقداماتی میزدند که شرعاً جایز بود از جمله:
نام فرزندانشان را به نام خلفا میگذاشتند با بزرگان صحابه پیوند خویشاوندی از طریق ازدواج برقرار میکردند تا از این فشارها بکاهند و دستگاه ظلم بنی امیه و بنی عباس به این بهانه که آنان با خلفای سه گانه معارضند از سادگی مردم سوء استفاده کرده بر آنان و شیعیانشان بیش از پیش فشار و قتل و غارت وارد کنند.