ام المومنین جویریه

جویریه دختر حارث بن ابی ضرار از قبیله بنی مصطلق.
پدر جویریه، «حارث» رییس قبیله بنی مصطلق بود که در پنج منزلی مدینه سکونت داشت. در سال پنجم یا ششم هجری حارث با کمک سایر قبایل عرب، لشکری آماده کرد تا بی خبر به مدینه حمله کند.
پیامبر (ص) از این موضوع با خبر شد وفردی را به صورت ناشناس برای کسب خبر به درون قبیله فرستاد و وی اخبار مفیدی برای پیامبر آورد. در مقابل، جاسوس بنی مصطلق دستگیر شد و آنان نتوانستند از وضعیت مسلمانان باخبر بشوند. پیامبر(ص) پیش دستی نمود و به آنان حمله کرد و آنان شکست خوردند، شوهر جویریه در این جنگ کشته شد و وی جزء اسیران جنگی شد و سهم یکی از انصار قرار گرفت. وی خود را در مدینه به نزد پیامبر(ص) رساند و از حضرت استمداد خواست. حضرت وی را از مرد انصاری خرید و آزاد کرد و بعد با مهریه چهارصد درهم او را به عقد خود درآورد.
خبر آزادی جویریه و سپس ازدواج با پیامبر(ص) به گوش اصحاب آن حضرت رسید، آنان به احترام این ازدواج، تمامی اسیران این جنگ را که در اختیار داشتند، آزاد نمودند. این خبر به گوش حارث پدر جویریه رسید، وی به مدینه آمد و مسلمان شد. آنگاه به قبیلة خود بازگشت و عموم آنان مسلمان شدند.
وفات وی در مدینه در سال 50 هجری رخ داد و در قبرستان بقیع به خاک سپرده شد. (26)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26. طبقات، ج 8، ص 132 به بعد؛ الاعلام زرکلی، ج 7، ص 342.