ام المؤمنین عایشه

عایشه دختر ابی بکر بن ابی قحافه، عبدالله بن عثمان است که مادرش ام رومان دختر عامر بن عویمر کنانی است.
دربارة تولد وی برخی گفته اند که در سال چهارم بعثت متولد شد، برخی دیگر نیز گفته اند که وی در ابتدای بعثت مسلمان شد و هیجدهمین مسلمان بود (10) که در این صورت سن او در هنگام ازدواج، از آن چه مشهور است، بیشتر داشت.
در هر حال، رسول خدا(ص) پس از وفات حضرت خدیجه، با وساطت خوله بنت حکیم بن اوقص، همسر عثمان بن مظعون و با خواست پدرش ابوبکر او را با مهریه چهارصد درهم به عقد خود در آورد و چند سال بعد، در شوال سال دوم هجرت و پس از جنگ بدر، با اصرار و پافشاری پدرش ابوبکر، او را به خانه خود برد.
عایشه بیش از هشت سال در نزد پیامبر(ص) بود و پس از پیامبر (ص) در حکومت چهار خلیفه و معاویه زندگی نمود. در زمان ابوبکر و عمر از زمرۀ حامیان قوی حکومت بود. عمر امتیاز ویژه ای برای وی قایل بود؛ او به همة همسران پیامبر (ص) ده هزار درهم مقرری می داد، ولی برای عایشه دوازده هزار درهم تعیین کرد. (11) اما در زمان عثمان، وی نخست حامی عثمان بود، ولی در نیمة دوم خلافت، به مخالفت باوی برخواست و در تحریک مخالفان عثمان نقش به سزایی داشت.
تا آن جا که پس از قتل عثمان، با شنیدن خبر قتل وی، سجدۀ شکر به جای آورد.
پس از کشته شدن عثمان به مخالفت با حکومت علی (ع) پرداخت و رهبری مخالفان را به عهده گرفت و پایه گذار جنگ جمل شد.
پس از شکست در جنگ جمل، امیرمؤمنان علی(ع) با احترام او را به مدینه فرستاد و تا شهادت علی (ع) از مدینه قدم به بیرون ننهاد.
وی بعد از شهادت علی (ع) به سوی معاویه شتافت و به همراهی با آنان، به نشر فضایل معاویه و دودمان بنی امیه و مذمت علی (ع) و یارانش پرداخت.
عایشه می گوید: زنان رسول خدا (ص) دو گروه بودند؛ در یک گروه حفصه، صفیه، سوده و خود او و در طرف دیگر «ام سلمه» و دیگر زنان آن حضرت حضور داشتند. (12)
به نقل ابن سعد کاتب واقدی، عایشه در روزهای آخر زندگی از کرده های خود سخت پشیمان بود. ابن عباس بر وی وارد شد و از وی به نیکی یاد کرد. سپس عبدالله بن زبیر بر وی وارد شد. عایشه به او گفت: ابن عباس خوبیهای مرا برشمرد؛ ای کاش من فراموش شده بودم و این حرف ها را نمی شنیدم.
وی در جای دیگر می گوید: ای کاش من گیاهی از نباتات زمین بودم و سخنی از من مطرح نبود. (13)
هم چنین از وی نقل شده است: «انی قد احدثت بعد رسول الله (ص)، فادفنونی مع ازواج النبی(ص)»؛ من پس از رسول خدا (ص) کارهایی که شایسته نبود، انجام دادم پس مرا با زنان پیامبر(ص) دفن کنید. عایشه می خواست در کنار پیامبر دفن شود، ولی به دلیل کارهایی که پس از پیامبر(ص) انجام داد، از این نظر منصرف شد و دستور داد در قبرستان بقیع در جوار قبور همسران پیامبر(ص) به خاک سپرده شود.
وی در سال 57 یا 58 یا 59 هجری چشم از جهان فروبست و ابوهریره و بر وی نماز خواند و در قبرستان بقیع به خاک سپرده شد. (14)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9. طبقات، ج 8، ص 67.
10. صحیح بخاری، ج 5، ص 151؛ کتاب الهبه، سیراعلام النبلاء، ج 2، ص 143.
11. طبقات الکبری، ج 8، ص 74.
12. همان، ص 80.
13. اسدالغابه، ج 5، ص 426؛ الاعلام زرکلی، ج 2، ص 246؛ طبقات، ج 8، ص 81 به بعد.
14. طبقات الکبری، ج 8، ص 84.