ام المؤمنین سوده

سوده دختر زمعه بن قیس، از بنی خشل بن عامر بن لؤی؛ وی ابتدا با پسر عمویش سکران بن عمروبن عبد شمس ازدواج نمود و با ظهور اسلام و دعوت رسول خدا(ص) مسلمان شد و سپس شوهرش هم مسلمان شد و هر دو در هجرت دوم به حبشه مهاجرت نمودند و پیش از هجرت پیامبر(ص)، به مکه برگشتند. سکران پیش از هجرت پیامبر(ص) وفات کرد و سوده بعد از انقضای عده وفات، به همسری پیامبر (ص) در آمد. مهریه وی در این ازدواج چهارصد درهم مقرر شد.
پس از رحلت حضرت خدیجة کبری، خوله بنت حکیم بن اوقص، همسر عثمان بن مظعون، پیش پیامبر(ص) آمد و گفت: فکر می کنم پس از مرگ خدیجه تنها شده اید، اگر مایل باشید برای شما خواستگاری کنم. وی به خواستگاری سوده رفت و مقدمات ازدواج این دو را فراهم نمود. (7)
برخی از مورخان نوشته اند که بین سوده و پیامبر(ص) مسایلی پیش آمد و پیامبر(ص) قصد داشت تا او را طلاق دهد. سوده به پیامبر (ص) گفت: یا رسول الله من جوان نیستم و دیگر نمی توانم ازدواج کنم، مرا طلاق نده. من می خواهم در میان زنان شما باشم. پیامبر(ص) پذیرفت. بار دیگر بین این دو مسایلی پیش آمد و حضرت قصد طلاق وی را نمود. سوده گفت یا رسول الله من حاجتی به مردان ندارم، اما می خواهم مرا طلاق ندهی تا در روز قیامت در زمرۀ زنان شما باشم و پیامبر او را طلاق نداد.
سوده به همراه دیگر زنان پیامبر(ص) در حجة الوداع به زیارت خانة خدا مشرف شدند. و پس از آن زنان پیامبر(ص) دیگر به مکه نرفتند؛ چرا که قرآن به آنان دستور داد که در خانه هایشان بمانند، خلیفه دوم در زمان خلافت خود یک بار به همه زنان پیامبر(ص) اجازه زیارت خانه خدا را داد. همه زنان پیامبر(ص) به جز سوده و زینب بنت جحش به زیارت خانه خدا رفتند، اما این دو نفر گفتند که ما بعد از رسول خدا(ص) بر هیچ دابه ای سوار نمی شویم. سوده گفت که من در خانه می مانم؛ چنان که خداوند عالم به من دستور داده است.
وفات سوده شوال سال 54 هجری گزارش شده است؛ برخی نیز زمان درگذشت وی را در حکومت عمر ذکر کرده اند. (8)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7. طبقات الکبری، ابن سعد، ج 8، ص 79.
8. سیره ابن هشام، ج 1، ص 271؛ البدء و التاریخ، ج 4، ص 146.