آیا در روز عاشورا جنگ به صورت انفرادی (حضور در میدان به ترتیب) بوده و یا دسته جمعی ؟

در روز عاشورا، نبرد به دو صورت رخ داد:
در آغاز به صورت جمعی و گروهی بود. عمر سعد اولین تیر را به سوی یاران امام حسین (ع) را پرتاب کرد. سپس سپاه دشمن به صورتی جمعی حمله کردند و تیر مانند باران به سوی امام باریدن گرفت.
سپاه امام حسین نیز به صورت جمعی در مقام دفاع و نبرد بر آمدند و ساعتی با آنان نبرد کردند، تا اینکه گروهی از سپاه امام - که برخی آنان را پنجاه تن ذکر کرده اند - به شهادت رسیدند.(1)

برخی نیز نقل کرده¬اند که نبرد، در چهار مرحله انجام شد: سه مرحله جمعی و مرحله چهارم جنگ تن به تن.(2)

پی نوشت ها:
1. منتهی¬الآمال، ج1، ص 65.
فرهنگ عاشورا، ص 185.