چرا افرادی مثل جابر بن عبدالله انصاری برای یاری امام حسین (ع) به کربلا نرفتند ؟

برای پاسخ صحیح به این پرسش باید به وضعیت تاریخی آن روز توجه داشته باشیم. غیر از کسانی که همراه اباعبدا... بودند بقیه در یکی از شرایط زیر به سر می بردند :
الف ـ زندان : که به دلیل قدرت بر تهییج مردم توسط فرمانداران یزید، بازداشت شده بودند ودر نتیجه قبایل آنها نیز واردعمل نمی‌شدند.
ب ـ غفلت : که بخش عظیمی از محبّین و شیعیان دچار آن بودند، و بخاطر تهدید یا تطمیع یا عدم درک درست نسبت به شرایط، از همراهی امام اجتناب کردند، و یا به اردوگاه دشمن پیوستند.
ج ـ بیماری : عده ای نیز بدلیل بیماری یا ناتوانی جسمی حضور نداشتند.
د ـ بسته بودن راهها : گروهی نیز که تلاش کردند خود را به امام برسانند، بدلیل بسته بودن راهها و محاصره شدید اِعمال شده، نتوانستند خود را به امام برسانند.
جابر بن عبد الله در آن ایام نابینا بود و توان حضور در میدان رزم را نداشت. بی تر دید اگر توان داشت در کر بلا حضور می یافت . افزون بر آن اگر امام دستور می داد ، وی باز هم به کر بلا حضور می یافت؛ زیرا او عاشق ودلباخته امام حسین بود . از این رو در اربعین امام در کر بلا حضور ر یافت و امام را زیارت کرد .