چرا مذهب ما را به امام جعفر صادق(ع) نسبت می‎دهند؟ در این صورت سایر ائمه(علیهم السلام) چه نقشی داشتند؟

همة حضرات ائمه(علیهم السلام) عالم به احکام و دارای مقام امامت و فضایل دیگر بوده‎اند. ولی این که مذهب شیعه را مذهب جعفری می‎گویند برای این است که تا زمان حضرت امام صادق(ع) به علت تسلّط سیاستمداران و زمامداران ستمگر، فرصت نشر علوم و معارف اسلام و تربیت شاگردان، آن‎طور که برای ایشان فراهم شد فراهم نگردید. بنابراین ایشان از موقعیّت و فرصت، حداکثر استفاده را نمود، علوم و معارف اسلام را تعلیم و تدریس فرمودند و شاگردان بزرگی تربیت کردند که هر یک از علمای بزرگ اسلام به شمار می‎روند.
از آن موقع شیعه و پیروان آن حضرت را جعفری گفتند و بعد هم این لقب بر شیعه باقی ماند و امامان بعد هم آن را منع نفرمودند، چرا که غرض همه ترویج دین و هدایت مردم بود. همه راستگو بودند و همه مردم را به یک راه ـ که یگانه راه راست است ـ هدایت فرمودند.