روزه دار، در حال نماز اگر خِلْط سینه داشته باشد، باید چکار کند؟

اگر خلط سینه به فضای دهن نرسد،‌ فرو بردن آن اشکال ندارد و اگر به فضای دهن برسد و سهواً فرود رود، باز اشکال ندارد،‌ امام فرو بردن آن به طور عمدی روزه را باطل می کند. نماز گزار در حال روزه نباید آن را فرو ببرد،‌ بلکه آن را با دستمال یا به هر طریق پاک کند. اگر این کار امکان نداشت، در دهان نگه دارد تا نماز تمام شود. در صورت عدم امکان، اگر وقت به اندازة‌ کافی دارد که نماز را (گرچه به اندازة یک رکعت) در داخل وقت انجام دهد، باید نماز را قطع کند و خلط سینه را پاک کند و نماز را دوباره بخواند. چنانچه این مقدار وقت نداشته باشد، باید خلط سینه را فرو ببرد و نماز را تمام کند و بعداً قضای روزه را بگیرد.