اگر کسی در ماه مبارک رمضان به واسطهء آمیزش با همسرش روزهء خود را بشکند, تکلیفش چیست ؟

اگر روزه دار به سبب فراموشی یا اجبار و اکراه در حال روزه جماع کند, روزه اش باطل نمی شود; البته اگر در وسط جماع یادش بیاید روزه دار است یا اکراه و اجبار برطرف گردد, فوراً باید از آن حالت خارج شود; درغیر این صورت روزه اش باطل خواهد شد, هر چند کفّاره ندارد.(1)
از عبارت فوق استفاده می شود اگر کسی در حال روزه به عمد و اختیار جماع کند, روزه اش باطل است و کفّاره دارد. نیز توجه شود اگر روزه دار به واسطهء ندانستن مسئله , کاری انجام دهد که روزه را باطل می کند ـ مثل جماع ـنمی توانسته مسئله را یاد بگیرد یا اصلاً متوجه مسئله نبوده است , روزه اش باطل نمی شود و کفاره ندارد, ولی اگرمی توانسته مسئله را یاد بگیرد امّا یاد نگرفته است , بنابر احتیاط واجب روزه اش باطل می شود و کفاره به گردنش می آید.(2)

پی نوشت ها:
1.توضیح المسائل مراجع , ج 1 ص 931 مسئله 1587.
2.همان , ص 963 مسئله 1659.