آیا دخترانی كه بالغ شده اند ولی از لحاظ جسمی ضعیف هستند, باید قضای روزه های خود رابگیرند؟

بعد از بلوغ روزه گرفتن واجب می شود, ولی اگر کسی در اثر ناتوانی جسمی نتوانست روزه بگیرد، باید درموقعی كه توانایی پیدا كرد، كم كم قضای روزهای خورده شده را به جا آورد.
البته به فتوای برخی از مراجع , قضا از آنان ساقط است .(1)

پی نوشت :
1-توضیح المسائل مراجع , ج 1 مسئله 1583و 1725و آیت اللّه بهجت , توضیح المسائل , مسئلهء1363 .