آیا مسواک زدن روزه را باطل می کند ؟

مسواک زدن در هنگام روز برای روزه دار اشکال ندارد ، در صورتی که آب جمع شده در دهان ، در هنگام مسواک زدن از حلق فرو نرود.
اما اگر انسان می داند که با مسواک زدن ، آب از حلقش فرو می رود و این کار را انجام دهد و آب فرو رود ، روزه اش باطل می شود .