اگر کسی نداند که مسافر است (مسافت را نداند) روزه اش چه حکمی دارد؟

اگر سفرمختصری از هشت فرسخ کمتر باشد، یا انسان نداند که سفر او هشت فرسخ است یانه، نباید نمازرا شکسته بخواند وچنانچه شک کند که سفراو هشت فرسخ است یانه ، درصورتی که تحقیق کردن برایش مشقت دارد، باید نمازرا تمام بخواند واگر مشقت ندارد بنا براحتیاط واجب باید تحقیق کند، که اگر دو عادل بگویند ،یا بین مردم معروف باشد که سفرهشت فرسخ است نمازرا شکسته بخواند . (1)
اما به فتوای آیات عظام :تبریزی ، زنجانی، خوئی، وسیستانی تحقیق نیز لازم نیست وباید نمازرا تمام بخواند.
پی نوشت :

1. توضیح السائل مراجع،ج1،مسئله1274 .