اگر قبل از ظهر در خواب جنب شویم ، وضعیت روزه مان چه می شود ؟

اگر روزه دار درروز(قبل از ظهر یا بعد از ظهر) بی اختیار جنب شود (مثلا در خواب جنب شود یا در بیداری بی اختیار ازوی منی بیرون آید) ، روزه اش اشکال ندارد وصحیح است . ولی چنانچه عمدا خود را جنب کند، روزه اش باطل می شود وکفاره نیز به گردنش می آید 0 (1)
همچنین اگر کاری کند (مثلا با همسر خود بازی کند ) که می داند جنب می شود و این کار را ادامه دهد و جنب شود ، روزه او باطل شده و کفاره نیز بر او واجب می شود.

پی نوشت :
1 توضیح المسائل مراجع ،ج1، مسئله 1584 و1585 و 1588 و1590 0