کسی که قضای چند روزه از رمضان سال گذشته را به جا نیاورده ، چه باید بکند ؟

اگر كسی در ماه رمضان به واسطه عذری روزه نگیرد و بعد از رمضان عذر او برطرف شود و تا رمضان آینده عمدا قضای روزه را نگیرد ، باید روزه را قضا كند و برای هر روز یك مدّ(=750گرم = 250 تومان ) گندم یا جو و مانند اینها هم به فقیر بدهد.(1)
چنین شخصی می تواند این مبلغ را به کمیته امداد بدهد تا آنان صرف غذای فقرا و نیازمندان نمایند .

پی نوشت :
1- توضیح المسائل مراجع،ج1،مسئله 1705 .