حضرت ابراهیم ( ع ) چه دینی داشت؟

قرآن كریم می فرماید : 1-( یا اهل الكتاب لم تحاجون فی ابراهیم و ما انزلت التوراه والا نجیل الا من بعده افلا تعقلون ؛ ای اهل كتاب چرا با یكد یگر در ابراهیم مجاد له می كنید و او را یهودی و نصرانی می خوانید در حالی كه تورات ، انجیل بعد از او نازل گردیدند آیا تعقل نمی كنید؟!) ، ( آل عمران ، آیه 65 ) . 2- ( ( ما كان ابراهیم یهودیا و لا نصرانیا ولكن كان حنیفا" مسلما"؛ ابراهیم ، یهودی و یانصرانی نبود بلكه حنیف و مسلم بود)،(آل عمران ، آیه 67 ).3-( ان اولی الناس بابراهیم للذین اتبعوه و هذا النبی والذین آمنوا والله ولی المومنین ؛ نزدیكترین مردم به ابراهیم كسانی اند كه از او پیروی می كنند واین پیامبر و كسانی كه به او ایمان آورده اند و خدا ولی مومنین است)،(آل عمران ، آیه 68 ).4-( مله ابیكم ابراهیم هو سماكم المسلمین من قبل ؛ همان آیین پدرتان ابراهیم او شما را از گذشته مسلمان نامید )،( حج ، آیه 78 ). 5- ( ربنا واجعلنا مسلمین لك و من ذریتنا امه مسلمه لك ؛ ابراهیم و اسماعیل ؛در دعا گفتند : خدای ما، ما را برای خودت مسلمان قرار ده و از فرزندان مانیز برای خودت امتی مسلمان قرار ده)، ( بقره ، آیه 128 ) . بنابراین : 1-حضرت ابراهیم حنیف و مسلمان بوده است . 2- دین اسلام دربر دارنده آیین ابراهیمی حنیف است و نامگذاری این دین به اسلام و بعثت پیامبراكرم به دعای حضرت ابراهیم بوده است ، ( نگا : ادامه آیه 78 سوره حج وآیه 129 بقره ) . 3- اگر بگوییم آیین ابراهیم ( ع ) آیین ( ( حنیف ) ) بوده است صحیح است و اگر بگوییم آیین او (اسلام ) و خود آن بزرگوار (مسلمان )بوده است صحیح است و صحت و درستی این هر دو نامگذاری ازآیات قرآن استفاده می شود .افزون بر آن حضرت ابراهیم(ع) قرن ها پیش ازموسی(ع) و عیسی(ع) زیسته است .