مراد از«منّ» و «سلوی» كه خداوند به بنی اسرائیل عطا كرد، چه بود؟

پرسش:«منّ» و «سلوی» كه خداوند در زمان محرومیت چهل ساله بنی اسرائیل از دستیابی به «سرزمین مقدس» و سرگردانی آنها در بیابانها ،به آنها عطا كرد، چه بود؟
پاسخ:
طبق روایتی كه از پیامبر اكرم(ص) نقل شده كه فرمود: (قارچ نوعی از منّ است) معلوم می شود «منّ»از قارچهای خوراكی بوده كه در آن سرزمین می روئیده.

در مورد «سلوی» گر چه بعضی از مفسّران آن را به معنی «عسل» گرفته اند، ولی مفسّران دیگر تقریباً همه، آنرا یكنوع پرنده می دانند، كه از اطراف بطور فراوان در آن سرزمین می آمده، و بنی اسرائیل از گوشت آنها استفاده می كردند.
در تفسیری كه بعضی از مسیحیان بر عهدین نوشته اند تأیید این نظریه را می بینیم.
1 ـ در تورات می خوانیم كه «منّ» چیزی مثل تخم گشنیز بوده كه شب در آن سرزمین می ریخته، و بنی اسرائیل آن را جمع كرده می كوبیدند و با آن نان درست می كردند كه طعم نان روغنی داشته است.
احتمال دیگری نیز وجود دارد و آن اینكه در اثر بارانهای نافعی كه به لطف خداوند در مدّت سرگردانی بنی اسرائیل در آن بیابان می بارید، اشجار آن محیط، صمغ و شیره مخصوصی بیرون می دادند و بنی اسرائیل از آن استفاده می كردند.
بعضی دیگر نیز احتمال داده اند كه «منّ» یكنوع عسل طبیعی بوده كه بنی اسرائیل در طول حركت خود در آن بیابان به مخازنی از آن می رسیدند، چرا كه در حواشی بیابان تیه، كوهستانها و سنگلاخهائی وجود داشته كه نمونه های فراوانی از عسل طبیعی در آن به چشم می خورده است.
این تفسیر به وسیله تفسیری كه بر عهدین (تورات و انجیل نوشته شده) تأیید می شود آنجائیكه می خوانیم «اراضی مقدّسه به كثرت انواع گلها و شكوفه ها معروف است، و بدین لحاظ است كه جماعت زنبوران همواره در شكاف سنگها و شاخ درختان و خانه های مردم می نشینند، بطوری كه فقیرترین مردم آن عسل را می توانند بخورند».
و نیز آنجا كه می گوید:«بدانكه «سلوی» از آفریقا بطور زیاد حركت كرده به شمال می روند كه در جزیره كاپری، 16 هزار از آنها را در یك فصل صید نمودند ... این مرغ از راه دریای قلزم آمده، خلیج عقبه و سوئز را قطع نموده، در شبه جزیره سینا داخل می شود، و از كثرت زحمتی كه در بین راه كشیده است به آسانی به دست گرفته می شود، و چون پرواز نماید غالباً نزدیك زمین است ... راجع به این قسمت در سفر خروج و سفر اعداد (از تورات) سخن رفته است».
از این نوشته نیز استفاده می شود كه مقصود از «سلوی» همان پرنده مخصوص پرگوشتی است كه شبیه و اندازه كبوتر است، و این پرنده در آن سرزمین معروف می باشد.