چرا به امام خمینی می گویند امام؟ حتی بعضی ها می گویند امام سیزدهم است ؟

پرسش:چرا به امام خمینی می گویند امام؟ حتی بعضی ها می گویند امام سیزدهم است ؟

- چرا وقتی نام امام خمینی می آید صلوات می فرستند؟وآنهم سه صلوات ولی نام حضرت محمد(ص) می آید یک صلوات می‌فرستند؟

پاسخ: این سوال دارای چند بخش است که سعی می شود به تفکیک به هر کدام پاسخ داده شود. پرسیده اید چرا به امام خمینی(ره) می گویند امام. یا امام سیزدهم. درپاسخ باید عرض کنیم که واژه امام ازنظر لغوی به معنای رهبر و پیشوا است . به کسی که درنماز جماعت به او اقتدا می کنیم هم امام جماعت گفته می شود چون جماعت مأمومین از او پیروی می کنند . علت اینکه این عنوان و لقب به حضرت آیت ا...العظمی خمینی (ره) اطلاق شد برای این بودکه در عصر کنونی توانست با رهبری خود یک نهضت وانقلاب دینی بر پا کند ودر دنیایی که شعار حذف دین از صحنه سیاست واجتماع، سرلوحه کارشان بود یک حکومت دینی برپا کرد. بنابراین ایشان حقیقتاً امام و رهبر بودند وپس از ایشان نیز حضرت آیت ا...خامنه ای درهدایت این نظام و حکومت همان نقش رابه خوبی ایفا می کنند ودر پاسخ سوال شما که چرا به ایشان امام نمی گویند می گوییم پس از رحلت امام خمینی(ره) ابتدا این لفظ وعنوان به ایشان هم داده شد ولی به قرارمعلوم خود ایشان از این کار ممانعت فرمودند وخواستار آن شدندکه لقب "امام" فقط به حضرت آیت ...العظمی امام خمینی "(رضوان ا...تعالی) منحصر شود .
برخی افراد هم به مزاح و شوخی می گویند "امام سیزدهم" حساب این افراد را باید از حساب کسانی که ابهام و سؤال دارند جدا کرد.
درباره صلوات فرستادن پس از شنیدن نام امام(ره) وآیت ا...خامنه ای وتعداد صلوات هاباید گفت : آنچه مسلم است اینکه امام خمینی (ره) وحضرت آیت ا...خامنه ای اصلاً با معصومین مورد مقایسه قرار نمی گیرند . در واقع صلوات فرستادن پس از نام امام ورهبری تأکیدی است بر مخالفت با برداشتـهای نادرسـت از اسـلام، تأکـیدی اســت بربرداشت صحیح امروزی امام ورهبری از اسلام ناب محمدی(ص) است امت اسلام هم معنای این صلوات را می فهمند وکسی برتری امام ورهبری را برمعصومین قصد نکرده ونمی کنند بلکه می توان گفت یک نوع مبارزه سیاسی ویا یک استراتژی و شگرد است درمبارزه با دشمنان اسلام .
مقام معظم رهبری حضرت آیت ا... خامنه ای در این زمینه می فرمایند :
" پیش از پیروزی انقلاب بنده در تبعید بودم در پیرانشهر. ا زیک شهری از نزدیکی های ما چند نفرآدمی بودند که یکی از آنها راننده بود. آدمهای اهل فرهنگ ومعرفت واینها نبودند . به حسب ظاهر به اینها می گفتند عامی، اما آدمهایی جزوخواص بودند . اینها مرتب می آمدند دیدن ما پیرانشهر، قضیه مذاکرات خودشان با روحانی شهرستان را می گفتند خوب روحانی شهر هم آدم خوبی بود، منتها عوام بود. ملاحظه می کنید! راننده کمپرسی جزو خواص بود ولی روحانی محترم پیش نماز جزو عوام بود مثلاً آن روحانی می گفت که چرا وقتی که اسم پیغمبر می آید، یک صلوات می فرستید، اسم این آقا که می آید، سه صلوات می فرستید. این راننده به او جواب می داد که آن روزی که دیگر مبارزه ای نداشتیم واسلام به همه و همه جا فائق بشود، ما همان سه تا صلوات را، یکی اش را هم نمی فرستیم امروز این سه تا صلوات مبارزه است. اومی فهمید، این نمی فهمید. توجه کنید! این را، مثال زدم برا ی اینکه مردم بدانی دکه خواص که می گوییم، معنی آن یک لباس خاص نیست، ممکن است مردباشد، ممکن است زن باشد، ممکن است تحصیل کرده باشد، ممکن است تحصیل نکرده باشد، ممکن است ثروتمند باشد، ممکن است فقیرباشد، ممکن است که یک انسانی باشد که در دستگاههای دولتی باشد، ممکن است جزء مخالفین دستگاههای دولتی طاغوت باشد ." "1"
) خواص ورسالت آنان، سخنرانی مقام معظم رهبری در حسینیه لشکر27 محمد رسول ا...(ص) ، 20/3/75 ص 16