آیا در قران فقط توصیه به حفظ حجاب شده و حجاب صرفا یک مساله اخلاقی است ؟

پرسش : یکی از شبهاتی که در مورد حجاب مطرح می گردد این است که در قران فقط توصیه به حفظ حجاب شده است و حجاب صرفا یک مساله اخلاقی است نه حکومتی.چون که در قران مجازاتی برای ان طرح نگردیده.(ضمن این که خود حجاب را یک مساله انسانی میدانند)در پاسخ چه می توان گفت؟

پاسخ : کسی ادعا نکرده است که حجاب یک مساله حکومتی است. ولی بر فرض که یک مساله اخلاقی هم باشد ،حکومت اسلامی می تواند و این حق را دارد که برای آن برنامه ریزی کند و با متخلفان برخورد اسلامی کند.
درست است که در قرآن برای مجازات بی حجابی اشاره نشده است ، اما نمی توان از این که در قرآن مجازاتی برای آن تعیین نشده ، چنین نتیجه ای را گرفت که حکومت اسلامی حق دخالت در این مورد را ندارد. زیرا قران در بسیاری از موارد به بیان کلی احکام می پردازد و از جزئیات آن گذشته و تفسیر و شرح آن به رهبران دینی واگذار شده است.
حکومت اسلامی وظیفه دارد فضای اخلاقی و فرهنگی سا لمی ایجاد کند تا همگان باخیال راحت در آن با یکدیگر تعامل کنندو در این راستا می تواند قانون وضع نماید . بدیهی است اگر کسانی تن به قانون ندهند و در صدد به هم زدن نظم اجتماعی باشند ، حکومت می تواند آنان را مجبور به این کار کند وبرخی از دستورات را ـ ولو از روی اجبار هم شده ـ باید به اجرا گذاشت و نمیتوان به عقیده و میل مردم واگذار کرد. این موضوع منحصر به کشور ما نیست. در هرکشوری یک سلسله دستورهایی است که به اجبار آنها را به اجرا میگذارند. شما ملاحظه کنید در کشوری مثل فرانسه -که خود را مهد آزادی میشمارند - چگونه به اجبار زن‏ها را وادار به بیحجابی میکنند تا به دانشگاه ها و مراکز آموزشی وارد شوند !
از این که بگذریم سایر وظایف و قوانین را با جریمه‏های سنگین و مجازات سخت، به اجرا میگذارند. شاید مطلع باشید که«تجاوز به عنف» در اروپا مجازات سخت و شدیدی به همراه دارد و به جا هم هست. بنابراین نمیتوان انتظار داشت مردم همه وظایف خود را با میل و رغبت خویش انجام دهند.