نظر اسلام درباره قوم یهود چیست؟

دین یهود به دین حضرت موسی(ع) منتسب است. حضرت موسی(ع) فرزند عمران و ملقب به کلیم اللَّه، از پیامبران بزرگ الهی و اولوالعزم است. او بزرگ‏ترین پیامبران بنی اسرائیل است که بین قرن‏های پانزده تا سیزدهم قبل از میلاد ظهور کرد.
فرعون پادشاه زمان موسی(ع) مطلع شده بود که فردی از بنیاسرائیل (اسباط) بساط حکومتش را بر میچیند. او در پی پیشگیری برآمد. به بیان قرآن:
1 - فرعون دستور داده بود که قوم بنی اسرائیل نوزادان پسر را به هنگام تولد بکشند.(1)
2 - مادر موسی(ع) او را از بیم کشته شدن به الهام الهی در سبد یا صندوقی قیراندود نهاد و در رود نیل به آب داد.(2)
3 - آسیه همسر فرعون او را دید و از آب گرفت و بدین وسیله موسی(ع) به قصر فرعون راه یافت.(3)
4 - موسای(ع) نوزاد به امر و الهام خداوندی هیچ پستانی را به دهان نگرفت تامریم خواهر موسی(ع) مادرش را به عنوان دایه به خاندان فرعون معرفی کرد. بدین ترتیب حضرت موسی(ع) در قصر فرعون، یا به قولی در خانه مادر خود تربیت شد.(4)
5 - در سن رشد روزی از روی اتفاق که یک عبرانی با یک قبطی به نزاع پرداخته بود، حضرت موسی(ع) مداخله کرد و به ضرب مشت او، قطبی کشته شد. او به ناچار از مصر به مدین گریخت. در آن جا داماد شعیب نبی شد ده سال نزدش ماند و سپس به همراه همسرش به مصر عزیمت نمود و در "وادی ایمن" با دین نور تجلی الهی به رسالت مبعوث شد.(5)
6 - موسی(ع) مأموریت یافت به مصر رود و فرعون را به توحید دعوت کند.(6)
7 - موسی(ع) فرعون را با ارائه معجزات به دین حق دعوت نمود، ولی فرعون آن را سحر پنداشت.(7)
8 - بین فرعونیان و سپاه موسی(ع) درگیری رخ داد و فرعونیان به تعقیب آنان پرداختند. به امر خداوند دریا شکافته شد و سپاهیان موسی(ع) از دریا گذشتند، اما فرعونیان که در تعقیب آنان بودند، در دریا غرق شدند.(8)
قرآن درباره بنی اسرائیل و قوم یهود که توسط حضرت موسی(ع) نجات یافتند و به نعمت‏های خداوندی نایل شدند، به بیان ضعف‏های آنان میپردازد که این‏ها از خود رفتار ناشایسته به جای گذاشتند، گوساله پرست شدند و به انکار آیات الهی پرداختند.(9) نیز قسی القلب شدند و پیامبران بنی اسرائیل را کشتند(10) و سر انجام خداوند بر آنان خشم ورزید و آنان را دچار ذلت و خواری نمود.(11)
در زمان پیامبر اسلام(ص) یهودیان یکی از دشمنان سرسخت مسلمانان شدند و حاضر گشتند با مشرکان قریش همراهی کنند و با اسلام بجنگند. آنان آتش جنگ احزاب را بر افروختند.
و چند بار با مسلمانان جنگیدند. در جنگ بنی نضیر، بنی قریظه و بنی قیس وقاع نیز در غزوه خیبر شکست خوردند و مهر ذلت بر پیشانی شان نهاده شد. قرآن درباره قوم یهود میگوید: "میبینی که قوم یهود شدیدترین دشمنی را نسبت به مسلمانان دارد".(12)
امروز رژیم نژاد پرست صهیونیست اسرائیل محور اصلی دشمنی با جهان اسلام است.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
پی نوشت‏ها:
1 - قصص، آیه 5.
2 - همان، آیه 8.
3 - طه، آیه 39.
4 - قصص، آیه 12 و 13.
5 - طه، آیه 40، و قصص، آیه 23 تا 31.
6 - طه، آیه 43.
7 - اعراف، آیه 119 تا 122.
8 - یونس، آیه 79.
9 - طه، آیه 85؛ بقره، آیه 54.
10 - بقره، آیه 61.
11 - همان، 61.
12 - مائده، آیه 82.