آیا شخص پیامبر(ص) در طول زندگى در جنگ‏ها و سایر موقعیت‏ها کسى را کشته است؟

با توجه به این که در جنگ‏ها پیامبر(ص) فرماندهى مى‏کردند بعید نیست کسى را کشته باشد مثلاً در بحارلاانوار آمده است: که آیه «و یوم یعضّ الظالم» نازل شده درباره عقبة بن ابى معیط و أبىّ بن خلف که این دو با هم دوست بودند. عقبه بن ابى معیط از سفرى برگشت و ولیمه داد جماعتى از اشراف که در بین آنان پیامبر(ص) هم بود بر سر سفره نشتند. پیامبر(ص) فرمود:
«اى عقبه من غذایت را نمی خورم مگر این که تو بگویى (لا اله الاّ اللَّه و انّى رسول اللَّه).
عقبه شهادتین را بر زبان جارى کرد. پیامبر(ص) غذایش را خورد بعد ابى بن خلف که دوست صمیمى عقبه بود آمد جریان را به او گفت ابى بن خلف گفت: اى عقبه من از تو راضى نمى‏شوم مگر این که محمد را تکذیب کنى.
عقبه نزد پیامبر(ص) آمد و آب دهان به صورت ایشان انداخت ولى این آب دهان به صورت معجزه آسایى دو تکّه شد و هر دو برگشت به صورت خود عقبه خورد و آن دو تکّه آب دهان صورت عقبه را سوزاند و تأثیر بدى در صورت او گذاشت. پیامبر(ص) به عقبه وعده داد که تا مادامى که من در مکه باشم تو زنده خواهى بود و وقتى از مکه خارج شد در جنگ بدر عقبه کشته شد و ابى بن خلف هم به دست پیامبر(ص) کشته شد.(1)
ابن شهر آشوب مى‏نویسد: در جنگ احد پیامبر(ص) با نیزه‏اش به گریبان أبىّ بن ابى خلف زد. أبىّ زخمى شد، ولى جزع و فزع کرد و صداى عجیبى مى‏کرد ابوسفیان به او گفت: چه شده چرا این قدر ناراحتى مى‏کنى؟ چیزى نشده است، بلکه یک زخم جزیى است، خوب مى‏شود. أبىّ گفت: محمد به من گفت: ترا مى‏کشم. أبىّ ناله مى‏کرد تا این که مرد.(2)
واقدى مى‏گوید: أبىّ بن ابى خلف به دست پیامبر(ص) در جنگ احد کشته شد.(3)
بنابراین، در مجموع جنگ‏ها پیامبر(ص) یک نفر را به نام ابىّ بن أبى خلف کشته است. واللَّه اعلم.
---------------------------------------------------------------------------
پی نوشت :
1- بحارالانوار، ج 18، ص 69، ک خ 24 مناقب آل ابى طالب.
2 - مناقب آل ابى طالب، ج 1، ص 71.
3- مغازى، ج 1، ص 308.