در مورد پیش بینی های علمی قرآن که امروز ثابت شده است، توضیح دهید.

از آن جا که قرآن به عنوان معجزه جاودان به پیامبر گرامی(ص)، داده شده، حاوی معجزات فراوانی است که به گوشه هایی اشاره میکنیم:
1 - قرآن، دلیل بر صدق ادعای پپامبر(ص) در نبوت میباشد، چرا که میفرماید: "قل لئن اجتمعت الانس و الجن علی ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله".(1) و یا "ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله".(2)
2 - اعجاز قرآن از جهت فصاحت و بلاغت، به عبارتی خالی بودن قرآن از حروف و کلمات سنگین و نامأنوس و بد آهنگ و ناموزون و تعبیرات رکیک و سبک و نفرت‏انگیز، به علاوه تناسب کلام با مقتضای حال.
3 - اعجاز قرآن از نظر معارف الهی، که در بر دارنده مسائل مربوط به ذات پاک خدا و اسماء و صفات او و معاد و عقاید مذهبی است که یکی از محک‏های آزمایش ادیان حق از باطل میباشد.
4 - اعجاز قرآن از نظر علوم روز و اکتشافات علمی، چرا که میفرماید: "و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیئی".(3)
و در بر دارنده مسائلی از علوم طبیعی است که مسلّم است و منطبق با قواعد علمی امروز میباشد که بطور خلاصه به آن‏ها میپردازیم:
1 - قرآن و جاذبه عمومی،
در آیه دوم سوره رعد به آن اشاره شده است. در این آیه میفرماید: آسمان بدون ستونی است که آن را مشاهده کنید. در ذیل این آیه در روایتی از امام رضا(ع) میخوانیم: "در آن جا (آسمان) ستون هایی هست، ولی شما آن را نمیبینید"
2 - قرآن و آفرینش جهان،
که در آیه یازدهم سوره فصلت و آیه سی انبیاء به آن اشاره شده است و حاوی نکات زیر میباشد:
الف) جهان در آغاز به صورت گاز و دود بود.
ب) جهان در آغاز به هم پیوسته بود، سپس کرات آسمانی از هم جدا شدند.
ج) آغاز آفرینش موجودات زنده از آب است.
3 - حرکت زمین،
که در آیه هشتاد و هشت سوره نمل به آن اشاره شده است.
4 - حرکت منظومه شمسی،
در آیات سی و هشتم و چهلم، سوره یس به آن اشاره شده است.
5 - گسترش جهان،
در آیه چهل و هفتم سوره ذاریات به آن اشاره شده است.
6 - زندگی در کرات دیگر،
که در آیه بیست و نهم سوره شوری به آن اشاره شده است، در حالی که میدانیم حیات و زندگی، مخصوص کره زمین نیست.
7 - آفرینش کوه‏ها،
که در سوره نحل، آیه پانزدهم و در نبأ، آیات ششم و هفتم و در مرسلات آیه بیست و هفت و در لقمان، آیه دهم به آن اشاره شده است.
8 - زوجیت گیاهان، که در پنج آیه به آن اشاره شده است:
الف) آیه دهم لقمان،
ب) آیه هفتم شعرا،
ج) آیه هفتم ق،
د) آیه پنجم حج،
ه') آیه پنجاه و سوم طه،
9 - زوجیت عمومی،
که در آیه چهل و نهم ذاریات و سی ششم یس به آن اشاره شده است.
10 - پرده برداری از تطورات جنین،
که در آیه دوم سوره انسان و آیات بیستم تا بیست و سوم مرسلات و چهاردهم مؤمنون به آن اشاره شده است.
11 - سخن گفتن از أثرات مهم جو زمین،
در آیات سی و دوم انبیاء و هفتاد و نهم نحل و یکصد و بیست و پنج انعام.
12 - علل نزول باران و تگرگ،
آیه چهل و سوم سوره نور.
13 - رابطه رعد و برق و باران،
در آیات بیست و چهاروم روم و دوازدهم رعد.
14 - قانون توازن،
در آیه نوزدهم سوره حجر.
15 - قانون تلقیح،
در آیه بیست و دوم سوره حجر.
16 - راه تشخیص هویت انسان،
در آیات سوم و چهارم قیامت.
17 - پرده برداری از عظت آفرینش آسمان‏ها،
در آیة پنجاه و هفت سوره مؤمن.
18 - قاره‏های ناشناخته،
در آیه هفدهم الرحم و سی و هشت زخرف.
19 - کرویت زمین،
در آیات یکصد و سی و هفت اعراف و یکصد و سی و هفت صافات و چهلم معارج.(4)
قرآن اعجازهای فراوان دیگری از نظر تاریخ و وضع قوانین و اخبار غیبی و عدم تضاد و اختلاف و غیره دارد که میتوانید به کتاب‏های علوم روز و اعجاز قرآن و تفسیر پیام قرآن، آیت اللَّه مکارم شیرازی و تفسیر بیان مرحوم آیت اللَّه خوئی و تفاسیر دیگر امثال تفسیر نمونه و تفسیر المیزان مراجعه نموده و از دریای بیکران قرآن بهره‏مند گردید.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
پی‌نوشت‌ها:
1. اسراء (17)، آیه 88.
2 . یونس (10)، آیه(38).
3 . نحل (16)، آید 89.
4 . آیت اللَّه خویی، بیان در علوم و مسائل کلی قرآن، ج اول، ص 73 - 170، با تلخیص؛ آیت اللَّه مکارم شیرازی، پیام قرآن، ج هشتم، ص 75 - 327، با تلخیص.