آیا قرآن واقعا از سوی خدا است ؟

پیامبران برای این که ثابت کننده از طرف خدا مأموریت دارد وحرفشان حرف خدا است، نه حرف بشر ، کاری می‌کنند که هیچ‌کسی غیر از آنان که از طرف خداوند قدرت می‌یابند، نتوانند آن کار را بکنند و نام این کار معجزه است. پیامبر اسلام ? افزون بر معجزههای دیگر مانند"شق القمر" ، "دو نیم شدن ماه" و تسبیح گفتن سنگ ریزه‌ها در دست مبارک حضرت ، معجزه ای دارد جاویدان که تا قیامت باقی است و آن عبارت از قرآن است که با اعجازش هم پیامبری حضرت محمد (ص) را ثابت می‌کند و هم معجزه بودن خود را به اثبات رسانده است .
قران با تمام صراحت بیان کرده است که هر کس ادعا دارد قرآن ساخته و پرداختة بشر است ، لااقل یک سوره گر چه سوره ای یک سطری مانند سورة کوثر با بیاورد.1
دشمنان از صدر اسلام تاکنون نتوانستند به مبارزه طلبی قرآن پاسخ دهند و تا ابد هم نخواهندتوانست . الان سرسخت ترین دشمن اسلام ، یهودیان صهیونیست هستند که از تمام امکاناتشان برای نابودی اسلام استفاده می کنند، لیکن تاکنون نتوانسته‌اند حتی یک سطر مثل قرآن را بنویسند.
قرآن مجید از جهات گوناگون معجزه است. دو نمونه را ذکر می‌کنیم : یکی جنبة فصاحت و بلاغت است. قرآن از فصاحت و بلاغتی برخوردار است که از عهدة بشر خارج است. از این رو عرب زمانی رسول خدا (ص) که در فصاحت و بلاغت و در شعر و ادب تخصص بلکه نبوغ داشت، وقتی در برابر قرآن قرار گرفت و در فصاحت آن دقت کرد، به معجزه بودن آن پی برد و اظهار عجز و ناتوانی نمود. روی همین اعجاز فصاحتی قرآن ، عده‌ای از آنان وحی بودن قرآن را پذیرفته و نبوت پیامبر اسلام را تصدیق نمودند ، و این خود بزرگترین دلیل بر اعجاز قرآن است و ثابت می‌کند که آوردن کتابی مثل قرآن از دایرة قدرت بشر بیرون است .
دیگری این که همه قبول دارند رسول خدا (ص) امی یعنی درس نخوانده بود ، ولی با وجود این، کتابی آورد به نام قرآن که پر است از معارف عقلی و دقایق علمی و فلسفی ، به طوری که این کتاب افکار فلسفه و دانشمندان را به خود جلب کرده و متفکران شرق و غرب عالم را مبهوت و متحیر ساخته و این خود از جنبه‌های اعجاز کتاب الهی است.2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 بقره (2) ، آیة 23 و 24.
2 سیدابوالقاسم خویی، البیان (ترجمه)، ج 1 ، ص 73 و 82.