چرا به حضرت سجاد(ع) بیمار می گویند؟!

امام سجاد (ع) مانند بقیة امامان سالم و سرحال و شجاع و زیبا و قدرتمند بوده است. او در سال 38 هجری متولد شد و در 95 هجری در مدینه به شهادت رسید. بعد از شهادت پدرش ، امام حسین(ع) در کربلا، مدت 34 سال امامت کرد. ایشان چند روز در کربلا بیمار شد. این که بر سرزبان ها افتاده که بیمار بوده، بازتاب مطالبی است که از واقعة عاشورا و بیماری ایشان در کربلا گفته شده است.(1)

1. با استفاده از سیرة پیشوایان ، زندگانی امام سجاد(ع).