چه دلیلى بر نحوه خاص عزادارى براى ائمه ، همچون سینه زنى یا زنجیر زنى وجود دارد؟

اصل عزادارى براى ائمه : به ویژه براى سیدالشهدا(ع)موردتوجه اولیاى دین است ؛ زیرا عزادارى به صورت گریه و برپایى مجالس و ذکر وگریاندن و نوحه خوانى ، احیاى خط ائمه و تبیین مظلومیت آنان است . امام باقر(ع)در زمینهء برپایى عزا در خانه ها براى امام حسین (ع)مى فرماید: برحسین (ع)ندبه و گریه کند و به اهل خانه دستور دهد بر او بگریند و در خانه با اظهارگریه و ناله بر حسین (ع)مراسم عزادارى برپا کنند و یکدیگر را با گریه و تسلیت گویى در سوگ حسین (ع)در خانه هایشان ملاقات کنند .(1)
استاد مطهرى مى گوید: عزادارى حسین بن على (ع)یک حرکت است ؛ یک موج است ؛ یک مبارزهء اجتماعى است .(2)
این عزادارى به شیوه هاى مختلف مانند روضه هاى خانگى و دسته هاى عزادارى و هیأت هاى سینه زنى و زنجیر زنى و پوشیدن لباس مشکى انجام مى گیرد و از دیرباز مطرح بوده و جنبهء مردمى یافته است .
این گونه شیوه ها چون با روح و جان و عاطفهء شیعه آمیخته است ، عامل جذب و تشکل شیفتگان اهل بیت : مى گردد. از روایات بر مى آید شیوه ءمرسوم نزد مردم ، بیش تر مورد اهتمام ائمه : بوده است .
ابوهارون مى گوید: روزى خدمت امام صادق (ع)رسیدم . حضرت فرمود:برایم شعر بخوان . من نیز خواندم . حضرت فرمود: نه این طور، بلکه همان گونه که براى خودتان شعر خوانى مى کنید و همان گونه که نزد قبر حضرت سیدالشهدا مرثیه مى خوانى .(3)
حفظ این سنت ، ضامن تداوم خط اهل بیت است . امام خمینى همواره برحفظ عزادارى سنتى تأکید مى کرد؛ بنابراین دلیل اصل عزادارى ، در مورد سینه زنى و زنجیر زنى کفایت مى کند و دلیل جداگانه اى لازم ندارد. البته باید عزادارى از هر گونه خرافه و اعمال ناروا به دور باشد، تا قداست آن محفوظ گردد.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
پی نوشت:
1.جواد محدثى ، فرهنگ عاشورا، ص 312.
2.استاد مطهرى ، نهضت هاى اسلامى صد ساله اخیر، ص 89..
3.بحارالانوار، ج 44 ص 287.