آیا مى توان ایستادگى امام حسین(ع) در برابر طاغوت زمان را به ایستادگى ملت ایران در برابر امریکا تعمیم داد؟

حادثة کربلا گرچه در سرزمین خاص و در مدت محدود به وجود آمد، ولى پیام و درس هاى آن اختصاص به زمان و مکانى خاص ندارد. نهضت کربلا دو سویه است که یک سوى آن، خدا محوری، عدالت خواهى و ستم ستیزى و همة خوبى ها قرار دارد و یک سوى دیگر آن ، جنایت، دین ستیزى و ستمگرى وجود دارد. دو سویه بودن دو نماد از درگیرى حق و باطل در طول تاریخ است.
نهضت امام حسین(ع) تداوم نهضت هاى همة‌ انبیا و بزرگان دین است. همان گونه که پیامبران در برابر طاغوت و طاغوتیان مانند فرعون ها قرار داشتند، امام حسین(ع) نیز در برابر یزید و یزیدیان - که طاغوتیان آن عصر بودند - قرار گرفت.
امام حسین(ع) در یک فراخوان عمومی،‌همگان را به قیام علیه سلطان ستمگر و دین ستیز فدا خواند: "هر کس سلطان ستمگرى را مشاهده کند که حرام هاى الهى را حلال مى شمارد و عهد و پیمان خدا را شکسته و با سنت رسول خدا به مخالفت پرداخته و بین بندگان خدا با ظلم و تجاوز عمل مى کند، اما عکس العمل قولى و فعلى انجام ندهد، بر خداوند است که او را در جایگاه سلطان جابر قرار دهد".[1]
امام حسین(ع) از دو واژة سلطان و جائر بهره گرفت و بدون این که از یزید نام ببرد، فهماند قیام علیه سلطان جابر در هر زمانى واجب است. این جملات حکایت از آن دارد که در هر زمانى طاغوت و طاغوتیان و حسین و حسینیان قرار دارند.
بى تردید مى توان ایستادگى امام حسین(ع) در برابر طاغوت زمان را به ایستادگى ملت ایران در برابر امریکا تعمیم داد؛ زیرا مبارزة حق و باطل و شکل گیرى دو جبهة عدالت و ستم اختصاص به زمان امام حسین(ع) ندارد؛ بلکه در هر زمانى در برابر آن ها یزید و یزیدیان قرار گرفته اند. شاید بر همین اساس گفته شده است: "کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا".
انقلاب ایران نیز ریشه در نهضت عاشورا داشته و ادامة‌ همان نهضت است. ملت ایران با شعار و اهداف قیام امام حسین(ع) در برابر همة طاغوت و طاغوتیان - به ویژه امریکا - انقلاب را به وجود آورد. امروزه نیز عاشوراییان و حسینیان در برابر یزید هاى زمان به ویژه امریکا قرار گرفته و چندین سال در برابر امریکا ایستادگى و مقاومت نموده اند و در این مقطع زمانى نیز مى توانند با شعار و پیام عاشورا، در برابر امریکا ایستادگى نمایند.
واقعیت آن است که انقلاب اسلامى ایران نمادى از همة‌خوبى ها است که به رهبرى حسین زمان، در برابر یزید و یزیدیان که سمبل همة عدالت کشى ها و دین ستیزى ها است،‌قرار گرفته اند.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[1] ان اثیر،‌الکامل فى التاریخ، ج 2، ص 552؛ اللهوف، ص 34؛ بحارالأنوار، ج 44، ص 377؛ اعیان الشیعه، ج 1، ص 596.