عزادارى امام حسین (ع)درایران ازچه دوره اى آغاز شد و به چه صورت ؟

آن طورى که بزرگان نوشته اند: روضه خوانى حدود پانصد سال پیش در ایران رواج پیدا کرد جریان از این قرار بود که شخصى به نام ملاّ حسین کاشفى , اهل بیهق و سبزوار کتابى به فارسى نوشته بود به نام "روضةالشهداء". مرثیه خوانان و منبرى هاى کم سواد یا بى سواد, این کتاب را با خود مى بردند و از رو مى خواندند, وچون از کتاب روضة الشهدا استفاده مى کردند, کم کم به مداحان یا منبرى ها روضه خوان مى گفتند, که همان اسم تاامروز رواج دارد.(1)
اما آغاز عزادارى سیدالشهداء(ع)را مى توان از قرن 5- 6هجرى در عصر معزالدوله دیلمى از آل
بویه دانست . معزالدّولة اولین کسى است که فرمان داد مردم شیعهء بغداد در دههء اوّل محرم براى حضرت امام حسین 7سیاه بپوشند و بازار را سیاهپوش کنند و در روز عاشورا دکّان ها را ببندند و از طباخى جلوگیرى کنند وتعطیل عمومى نمایند. این مراسم در تمام کشورهاى اسلامى از جمله ایران تا اوایل سلطنت سلجوقیان معمول بود,که تا به امروز ادامه دارد.(2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
پی نوشت:
1.مرتضى مطهرى , مجموعه آثار, ج 17 ص 94.
2.جواد محدّثى , فرهنگ عاشورا, ص 313 با تلخیص .