فصل سیزدهم (آیا شیعیان کوفه‏ در شهادت حسین بن على دست داشتند)

فصل سیزدهم (آیا شیعیان کوفه‏ در شهادت حسین بن على دست داشتند)