بررسى و تحلیل روایات مخالف عزادارى‏

با نگاهى به مباحث گذشته روشن مى‏شود که مراسم و آدابى که مسلمانان در مجالس عزا داشته‏اند نه تنها با قرآن و سنت ناسازگارى ندارد بلکه مشروع و مستحب است ولى با وجود این در منابع حدیثى شیعه و اهل سنت، روایاتى به چشم مى‏خورد که از ظاهر آنها، خلاف آنچه تاکنون گفته شد به دست مى‏آید. بدین جهت شایسته است به بررسى آن روایات بپردازیم.