6. گریه رسول خدا (ص) در خانه امام على (ع)

ابو الحسن عبیدلى عقیقى در اخبار المدینه به نقل از امام على (ع) مى‏گوید: «رسول خدا (ص) براى دیدار به منزل ما آمدند، غذاى خزیزه‏ (8) آماده کرده بودیم، ام‏ایمن هم کاسه‏اى از شیر و طبقى از خرما براى ما فرستاده بود. رسول خدا (ص) از این غذا میل فرمودند ما نیز همراه ایشان تناول کردیم، آنگاه دست آن جناب را شستم. حضرت دست به سر و صورت و محاسن خود کشیدند، سپس رو به قبله دست به دعا برداشتند و با چشمانى اشکبار سه‏بار خود را به زمین انداختند. نتوانستم سبب را جویا شوم، در این میان حسین از پشت آن حضرت بالا رفت، مجدداً رسول خدا گریستند، حسین گفت: پدر جان از شما حرکتى دیدم که نظیر آن را تاکنون ندیده بودم! رسول خدا فرمودند: فرزندم! از دیدار شما مسرتى یافتم که تا کنون این طور خوشحال نشده بودم، اما حبیبم جبرییل بر من نازل شد و مرا از کشته شدن تو آگاه نمود و قتلگاه شما پراکنده خواهد بود. این خبر مرا بسیار اندوهگین ساخت. از خداوند متعال براى شما خواستار خیر و خوبى شدم». (9)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
پی نوشت ها:
(8) - خزیزه نام غذایى است که در آن گوشت را به قطعات ریز تقسیم کرده و سپس آب زیادى روى آن‏
(9) - مقتل، خوارزمى، ج 2، فصل چهادرهم، ص‏167.مى‏ریزند وفى‏.