1. گریه پیامبر هنگام ولادت امام حسین (ع)

حافظ احمد بن حسین بیهقى به نقل از على بن حسین (ع) و آن حضرت از اسما بنت عمیس روایت مى‏کند که گفت: «من در ولادت حسن و حسین قابله جده‏ات فاطمه (ع) بودم. وقتى حسین (ع) به دنیا آمد، رسول خدا به سراغ من آمد و فرمود: اى اسما فرزندم را بیاور. حسین را در پارچه سفیدى قنداق کرده به دست آن حضرت دادم. در گوش راست اذان و در گوش چپ ایشان اقامه گفتند، آنگاه او را در دامن خود گذاشته و گریستند! عرض کردم پدر و مادرم فدایت، چرا گریه مى‏کنید؟ فرمود: بر این پسرم! گفتم: او که هم اکنون متولد شده است. فرمود: اى اسما! پسرم را گروه ستمگران خواهند کشت، خداوند شفاعتم را به ایشان نرساند! آنگاه فرمود: اى اسما این مطلب را براى فاطمه مگو، چون تازه بچه‏دار شده است». (1)
در اسلام این نخستین مجلسى بود که در منزل رسول خدا (ص) براى عزاى حسین شهید منعقد شد و گوش دنیا تا آن روز نشنیده بود که در روز ولادت، به جاى مجلس سرور و شادى، مجلس ماتم بپا کنند و در ساعت اول ولادت، به جاى تبریک، خبر از شهادت طفل تازه به دنیا آمده بدهند! تاریخ از زمان آدم تا خاتم هرگز چنین رخدادى به خود ندیده است که چون فرزندى به دنیا آمده باشد، به جاى هدایاى مسرت بخش، خاک قتلگاه او را به پدر اهدا کنند!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
پی نوشت ها:
(1) - مقتل، حافظ ابوالمؤید خوارزمى، ج‏1، ص 88، فصل ششم در فضایل حسن و حسین (ع) و ذخائر