عزادارى در سیره پیامبر(ص)

در این بخش به نمونه‏هایى از سیره آن حضرت درباره عزادارى با استفاده از منابع اهل سنت اشاره خواهد شد و رفتار آن حضرت تبیین خواهد گردید. برخورد آن حضرت با برگزارى چنین مراسماتى نشان مى‏دهد که نه تنها مشروعیت عزادارى بلکه استجباب و رجحان آن ثابت است. در سیره آن حضرت مى‏توان مواردى را جستجو کرد که از وقوع حوادثى محزون بوده‏اند و یا نسبت به پیشامدهاى آینده و تلخى و ناگوارى آنها ابراز تألم نموده‏اند. آن حضرت در مرگ بسیارى از افراد گریسته‏اند و سفارش به برگزارى مجالس عزا فرموده‏اند؛ به عنوان نمونه مى‏توان به سفارش آن حضرت بر اقامه عزاى شهیدان احد و گریه ایشان نسبت به وقایعى که در آینده براى فرزندشان امام حسین (ع) پیش خواهد آمد اشاره کرد. آن حضرت در برخى دستوارت فرموده‏اند که امت من یاد و خاطره فرزندم حسین را با عزاداریهاى خود زنده نگهدارند.