عزادارى در سیره پیامبر با استفاده از منابع اهل سنت

دومین منبع تشریع و شناخت احکام و دستورات دین، سنت پیامبر اسلام (ص) است که شامل گفتار، کردار و تقریرات آن حضرت مى‏باشد. در این رابطه قرآن کریم مى‏فرماید: (ما اتاکم الرّسول فخذوه و مانها کم عنه فانتهوه). (1)
آنچه رسول خدا دستور دهد بگیرید و هر چه نهى کند واگذارید.
(لقد کان لکم فى رسول اللّه أسوة حسنة). (2)
به درستى در اقتدا به رسول خدا سرمشق و الگوى نیکویى است.
با توجه به آیات ذکر شده همه مسلمانان عقیده دارند که سیره و سنت پیامبر اکرم (ص) در تمام ابعاد براى ما الگو و سرمشق و راهگشاست، درباره عزادارى نیز که یکى از مسایل مهم فکرى و مورد ابتلاى مسلمانان است روش و رفتار آن حضرت بهترین راهنما مى‏تواند باشد. توجه به این مطلب که آیا آن حضرت جلسه عزادارى بر پا نموده‏اند و یا از چنین مجالسى جلوگیرى کرده‏اند مى‏تواند این بحث را تبیین نموده و حکم جواز و یا تحریم عزاداریها و اقسام آن را که در فصل نخست ذکر گردید مشخص نماید.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
پی نوشت ها:
(1) - حشر، آیه 7.
(2) - احزاب، آیه‏21.