دیدگاه مخالفان عزادارى و اشکالات آنان‏

مخالفان عزادارى دو دسته‏اند و مخالفت با عزادارى دو بعد دارد؛ برخى از مخالفتها بعد سیاسى دارد که در فصل جداگانه به آن پرداخته شده است و برخى از مخالفتها بعد علمى و فقهى دارد و گروهى در اثر برخى شبهات، برپایى مجالس عزا را جایز ندانسته‏اند. شبهاتى که در این زمینه مطرح شده عبارت است از:
1. عدم وجود دلیل و برهانى بر عزادارى؛ از این‏رو سوگوارى بدعت است.
2. بر فرض وجود دلیلى بر جواز عزادارى، نامشخص دانستن آثار و تبعات آن؛ به‏ عبارت دیگر چرا براى کسانى که چند قرن پیش به شهادت رسیده‏اند و به مقام والایى دست یافته‏اند باید به سر و سینه زد؟
3. عزادارى و نوحه‏سرایى بر خلاف قضا و قدر الهى است و شرع مقدس دستور داده که مؤمنان در برابر حوادث تلخ صبر نموده و سخنان باطل بر زبان جارى نکنند؛ (الّذین اذا أصابتهم مصیبة قالوا انّا للّه و انّا الیه راجعون) (23) از این‏رو ندبه، حزن و اندوه از اخلاق مؤمنان نیست.
4. دخول کارهاى خلاف شرع در عزادارى؛ مثل اضرار به نفس، یقه پاره کردن، صورتها را خونى کردن، پریشان نمودن مو، بلندگریه کردن و....؛ چنان که در برخى روایات از آنها جلوگیرى شده است.
5. گاهى نیز گفته مى‏شود که شیعیان، خود امام حسین (ع) را دعوت کرده و به شهادت رساندند و آنگاه عزادارى مى‏کنند؟
برخى از مطالبى که به صورت اشکال بیان شده از دستورات شرع مقدس اسلام است و هیچ انسان مؤمنى آن را انکار نمى‏کند؛ نظیر پرهیز از بدعت، اعتقاد به قضا و قدر و صبر در برابر مصایب که بدان اشاره مى‏کنیم اما سخن در این است که آیا اقسام عزادارى که یادآورى شد از مصادیق این اشکالات به شمار مى‏آید؟ آیا عزاداریها از مصادیق بدعت است؟ و آیا عزاداریها خلاف قضا و قدر است؟
اثبات یا نفى این پرسشها با مراجعه به آیات قرآن و روایات و سیره مسلمانان و فقها مشخص خواهد شد.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
پی نوشت ها:
(23) - بقره، آیه 156.