مراد از تعزیه خوانى در اسلام چیست ؟ آیا تعزیه خوانى عزادارى خوبى است ؟

تعزیه خوانى نمایشى است که در یک محوّطه با حضور مردم توسط چند نفر انجام مى گیرد که در یک طرف نقش قهرمانان کربلا و اسراى آل الله و در طرف دیگر ، نقش دشمنان اهل بیت را با لباس هاى مخصوص و ابزار جنگى همراه با شیپور نیزه , شمشیر ایفا مى کنند.صحنه و نمایش بر مبنای حوادث کربلا و مقتل ها تنظیم مى شود.
تأثیر گذارى عاطفى و نیز روحیهء ضد ظلم که در پى دیدن نمایش تعزیه در افراد ایجاد مى شود, از نقاط قوت ومثبت این نمایش است .
تعزیه اگر با حفظ موازین و شئون معصومان انجام شود, در بینندگان تأثیر مهمى مى گذارد و وسیله انتقال فرهنگ شهادت به نسل هاى آینده است .
به همین دلیل پس از انقلاب اسلامى در ایران تعزیه خوانى رواج و توسعهء بیش ترى یافته است و همراه این توسعه , تحولاّتى در نحوه اجرا و محتواى اشعار و جهت گیرى سیاسى اجتماعى پدید آمده است . (1)
------------------------------------------------------------------------------------
پـاورقى:
1.جواد محدثى , فرهنگ عاشورا, ص 115ـ 117 با تلخیص .