در زمان متوکل در سال 236قبر امام حسین را خراب کرده و آن را آب بستند. گفته اند: سال ها محوبود و مردم را از زیارت نهى کردند. ...

در زمان متوکل در سال 236قبر امام حسین را خراب کرده و آن را آب بستند. گفته اند: سال ها محوبود و مردم را از زیارت نهى کردند. حال پس از گذشت این همه سال چگونه مکان اصلى را یافته اند؟ از آن زمان تا کنون به جز متوکّل آیا باز قبر حضرت را خراب کرده اند؟
پاسخ :
قبر مطهر امام حسین علیه السلام و زیارت آن مورد توجه امامان و شیعیان بوده و حتى بعضى خلفا بدان توجه خاصى داشته اند. بعد از واقعه عاشورا در ایام بنى امیه بارگاه و مسجدى در کنار آن بنا نهادند و بنى اسد که نزدیک بارگاه امام حسین علیه السلام زندگى مى کردند, بدان توجه خاصى داشتند. از آن زمان به بعد بر تعداد ساکنان آن منطقه افزوده شد تا کم کم به شهرى تبدیل شد و آن را کربلا نامیدند.
هارون الرشید براى توسعه آن را خراب کرد و سپس آن را ساخت . این بنا تا سال 236باقى بود. متوکل از سال 236تا 247زمان کشته شدن او), چند نوبت آن را خراب کرد, اما همان طور که ذکر شد, بارگاه ملکوتى امام حسین علیه السلام در شهر کربلا بودو اگر متوکل آن را خراب کرد, اما مردم و عاشقان اهل بیت محل آن را به خوبى مى دانستند و حتى در نیمه هاى شب به زیارت قبر حضرت مى رفتند.(1)
بعد از متوکل بارگاه امام حسین علیه السلام توسط پسرش منتصر عباسى در سال 247ساخته شد و در سال 273به بعد محمد بن زیدبن الحسین بن محمد پادشاه طبرستان آن را تعمیر و تکمیل کرد و عضدالدولهء دیلمى در سال 369آن را تجدید بنا کرد. درسال 767توسط آل بویه تعمیر شد. پس از آنان در زمان صفویه در سال 932و در سال 1156توسط نادرشاه و سپس درزمان قاجاریه تکمیل ساختمان بناى اطراف آن طلاکارى و آیینه کارى شد و تکمیل و توسعه یافت .(2)
در سال 1216امیر سعود پسر عبدالعزیز در رأس نیروهاى بسیارى از نجد و عشایر جنوب و حجاز و تهامه و نواحى دیگر به قصد حمله به کربلا و نجف حرکت نمودند و در ذى القعده به کربلا رسیدند و آن جا را محاصره کردند و برج و باروى شهر راخراب کردند و به زور وارد شهر شدند, و بیشتر مردم را در کوچه و بازار و خانه ها به قتل رسانیدند. در سال 1216شهدالحسین علیه السلام را غارت کردند. وهابیان مکرراً به کربلا حمله کردند و هر بار تعدادى را به شهادت رساندند و اموالى را به غارت بردند, ولى بر اثر مقاومت و فداکارى شیعیان نتوانستند قبر مطهر امام حسین را خراب کنند.(3)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
پی نوشت ها:
1- مقاتل الطالبیین , ص 395 حسین عمادزاده , چهارده معصوم , ص 800 ؛ مروج الذهب , ج 4 ص 230
2- حسین عمادزاده , چهارده معصوم , ص 801 با تلخیص .
3- على اصغر فقیهى , وهابیان , ص 253 با تلخیص .