کلیات

کلیات

واژه شناسى
ش1) واژه عصمت از چه زمان در معناى امروزى آن به کار ر فته است؟

عصمت و اختیار
ش2) اگر عصمت امرى اعطایى باشد، آیا مصونیت پیامبران و امامان از گناه جبرى نخواهد بود؟ در این صورت دلیل برترى آن ها بر سایر انسان ها چیست؟

ناسازگارى با طبیعت انسانى
ش3) هیچ انسانى خالى از امیال و شهوات نفسانى نیست. بنابراین، چگونه مى توان وجود انسان هاى معصوم را پذیرفت؟

عصمت در ادیان دیگر
ش 4) آیا اعتقاد به عصمت در ادیان دیگر نیز وجود دارد؟

پى آمدهاى اعتقاد به عصمت
ش5) آیا اعتقاد به عصمت پیامبران و امامان تأثیرى منفى بر زندگى فردى و اجتماعى ما نمى گذارد؟

* فـصـل دوم: عـصـمـت پـیـامـبـران*
عصمت در دریافت و ابلاغ وحى
ش6) تجربه دینى بودن وحى به چه معنا است و آیا این مطلب با عصمت انبیا سازگار است؟

عصمت در اعتقادات
ش7) پیامبر اسلام قبل از بعثت و در میان مردم مشرک عربستان از چه دینى پیروى مى کرده است؟

عصمت از گناه
ش 8) قرآن کریم صریحاً از عصیان و نافرمانى پیامبران خبر مى دهد. چگونه مى توان از این آیات چشم پوشید و پیامبران را معصوم دانست؟

ش9) اگر خطیئه حضرت آدم(علیه السلام) گناه نبود، چرا آن حضرت و فرزندانشان به مشقات زندگى دنیوى گرفتار شدند؟

ش10) اگر پیامبران و امامان معصومند و هیچ گاه مرتکب گناه نمى شوند، دلیل آن همه گریه و استغفارشان چیست؟

عصمت از خطا
ش11) آیا پیامبران هیچگاه دچار اشتباه و خطا نمى شدند؟ و اگر معصوم از خطا بودند چه نیازى بود که با اصحاب خود به مشورت بپردازند؟

تفاوت درجات معصومان
ش12) آیا درجه عصمت معصومین به یک اندازه است؟ و اگر تفاوت ندارد پس چرا پیامبران اولوالعزم داریم؟ و اگر تفاوت دارد، چرا مى گویند همه آن ها معصومند و تفاوتى با یکدیگر ندارند؟ و آیا این شامل پیامبرانى که فقط براى خودشان نبى بودند نیز مى شود؟

برخورد اصحاب پیامبر با مسأله عصمت
ش13) شواهد تاریخى نشان مى دهد که برخى از اصحاب پیامبر به راحتى به ایشان اعتراض مى کردند. آیا این نشانگر آن نیست که آنان اعتقادى به عصمت او نداشته اند؟

تفاوت عصمتِ قبل و بعد از نبوّت
ش14) عصمت قبل از نبوت یا امامت با عصمت بعد از آن چه تفاوتى دارد؟

*فـصـل سـوم: عصمت در غیـر پـیـامـبـران*
عصمت امامان
ش15) شیعیان بر اساس چه دلایلى امامان خود را معصوم مى دانند؟

عصمت انسان هاى دیگر
ش16) آیا مقام عصمت به پیامبران و ائمه اختصاص دارد؟

عصمت حضرت زهرا(علیها السلام)م
ش17) عصمت حضرت زهرا(علیها السلام) با چه ادله اى ثابت مى گردد؟

آیه تطهیر
ش 18) آیا در آیه شریفه تطهیر «لیذهب عنکم الرجس» به معناى دفع است یا رفع؟ اگر اذهاب رجس از اهل بیت(علیهم السلام) را به معناى دفع بگیریم، پس تطهیر معنا ندارد و اگر به معناى رفع باشد طهارت ذاتى آن ها را اثبات نمى کند.

امام على(علیه السلام) و اعتراف به خطا
ش19) امیرالمؤمنین(علیه السلام) در نهج البلاغه مى فرماید: «فانى لست فى نفسى بفوق ان اخطى...» این چگونه با عصمت ائمه سازگار است؟

نقش شیعه در رواج اندیشه عصمت
ش20) شیعیان تا چه اندازه در پیدایش و رواج اعتقاد به عصمت نقش داشته اند؟