دانشمندان علت زلزله را عوامل درونی زمین نظیر حرارت می دانند،‌ حال آن که در روایتی از امام صادق(ع) نقل شد که: افزایش گناه ...

پرسش:دانشمندان علت زلزله را عوامل درونی زمین نظیر حرارت می دانند،‌ حال آن که در روایتی از امام صادق(ع) نقل شد که: افزایش گناه نظیر زنا باعث بروز زلزله می شود،‌کدام را باید پذیرفت؟ آیا در زلزله ها تحقیق شده که افراد آسیب دیده از نظر ایمان چگونه بوده اند؟
پاسخ:
تمام حوادثی که در جهان رخ می دهد،‌از علت هایی ناشی می شود که گاه از دید و نظر ما مخفی است. چون حوادت عالَم به ظاهر منشأ مادی دارند،‌ جای سؤال است که چه عواملی موجب می شود عالَم متغیر شده و گاهی فعل و انفعالی شود که به نفع یا ضرر بیشتر تمام شود؟
زلزله آزاد شدن انرژی های داخل زمین است، اما چگونه انرژی تشکیل می شود و ذرات پراکنده ای که به ظاهر سرد و خاموشند،‌ فعّال شده و دارای قدرت تخریبی فراوان می شوند؟ اسباب و علل قدرتمند و نامریی وجود دارد که آن را نمی فهمیم. بنا به تأیید روایات، گناه عامل خشک سالی، زلزله، سیل و دیگر حوادث طبیعی است، که با علل طبیعی منافاتی ندارد، زیرا تمامی تحوّلات عالَم با اذن و اجازة خدا محقق می شود.
اگر تمام تغییر تحولات نظام هستی را در دست خدا بدانیم او است که تصمیم می گیرد در زمانی که بنده اش دچار گناه شد، او را به بلایی طبیعی گرفتار کند،‌ تا هوشیار و بیدار شود. البته وقتی به امر خدا بلایی آسمانی با زمینی نازل شد،‌ به حکم قهری طبیعت،‌ تر و خشک آسیب می بینند و نمی توان دراین بین برای نجات خوبان به انتظار معجزه و امری خارج از عادت طبیعت بود.
مرگ برای خوبان رسیدن به سعادت های ابدی است و کسی قرار نیست بماند تا رفتنش موجب تأسف شود.
اگر در جایی زلزله آمد، دلیل بر آن نیست که حتماً در همان نقطه گناهی روی داده، بلکه عوامل طبیعی ایجاد می شوند و مکانی که بیشتر آمادگی برای حادثه دارد، آسیب می بیند. در عین حال عوامل غیر از گناه مستقیم وجود دارد که به ایجاد حادث کمک می کند،‌ مثلاً تخریب طبیعت،‌ از بین بردن جنگل ها، ضعف پوشش گیاهی که عامل بروز سیل است که در اصل ریشه در جهل و گناه انسان های متجاوز دارد.